Maska nie służą do ochrony przeciwko: parom i gazom oraz nie może być stosowana gdy deficyt tlenu w powietrzu wynosi <17%.
Zastosowane surowce do produkcji półmasek nie wywierają działania drażniącego na skórę i nie wpływają niekorzystnie na zdrowie użytkownika w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach stosowania.